Załącznik nr 5 - Oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

Zalacznik nr 1 - Oferta wykonawcy

Załącznik nr 2 - Harmonogram

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-26 14:29:41 | Data modyfikacji: 2019-09-26 14:40:01.
Zestawienie ofert
 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-10-04 15:13:47 | Data modyfikacji: 2019-10-04 15:19:16.
Informacja o wynikach
 Informacja o wynikach

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-10-17 12:08:06.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
Data wprowadzenia: 2019-10-17 12:08:06
Opublikowane przez: Robert Dzienniak