Ogłoszenie o zamówieniu
 ogłoszenie o zamówieniu13.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:51:56.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 SIWZ 13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:58:40.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 załącznik nr 1 Formularz_oferty13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:00:13.
Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
 Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:01:47.
Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
 załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:04:47.
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo
 załącznik nr 2 istotne_postanowienia13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:05:32.
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu13.02.2019.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:07:25.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o
wykluczeniu
 Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia13.02.2019.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:08:30.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności
do grupy kapitałowej
 załącznik nr 5 grupa kapitałowa13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:09:38.
Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 załącznik nr 6 Wykaz_osob13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:10:40.
Załącznik nr 7a - Wzór umowy
 Załącznik nr 7 Wzór umowy13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:11:46.
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 załącznik nr 8 Wykaz_robót13.02.2019.doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:12:58.
Załącznik nr 9 - Przedmiary
 przedmiary 13.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:14:27 | Data modyfikacji: 2019-02-13 15:58:27.
Załacznik nr 10 -Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa - rozbudowa oczyszczalni scieków w Radkowie.pdf

Dokumentacja wykonawcza - branża budowlano-konstrukcyjna

Dokumentacja wykonawcza - branża elektryczna

Dokumentacja wykonawcza - branża technologiczo-sanitarna

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:27:38 | Data modyfikacji: 2019-02-13 15:42:33.
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niezaleganiu
 załącznik nr 11 oswiadczenie-o-niezaleganiu13.02.2019.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-14 07:50:29.
Załącznik nr 12 -Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja technologiczna

Specyfikacja budowlana

Specyfikacja elektryczna

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-14 07:51:59 | Data modyfikacji: 2019-02-14 07:53:55.
Informacja dla wykonawców
 Informacja dla wykonawców

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:31:10.
Informacja dla wykonawców nr 2
 Informacja dla wykonawców nr 2

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-20 08:54:17.
Zbiorcze zestawienie ofert
 Zbiorcze zestawienie ofert 28.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 13:19:20.
Informacja o unieważnieniu postępowania
 Informacja o unieważnieniu postępowania 28.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 13:21:09.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
Data wprowadzenia: 2019-02-28 13:21:09
Opublikowane przez: Robert Dzienniak