Uchwała Nr XXXIV/206/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2017 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 12:36:36.
 Uchwała Nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 12:58:43.
 Uchwała Nr XXXIV/208/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:00:38 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:01:52.
 Uchwała Nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:03:49 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:04:18.
 Uchwała Nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zaciągniecia długoterminowego kredytu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:06:12.
 Uchwała Nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zaciągniecia pozyczki z budżetu państwa w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:11:15.
 Uchwała Nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zaciągniecia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn."rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów i Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:17:02.
 Uchwała Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zmiany uchwały Nr XXX/186/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:20:41.
 Uchwała Nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:24:48.
 Uchwała Nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:26:12.
 Uchwała Nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:28:55.
 Uchwała Nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:31:47.
 Uchwała Nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zasad usytuowania na terenie Gminy Radków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:35:14.
 Uchwała Nr XXXIV/219/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:48:30.
 Uchwała Nr XXXIV/220/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radków"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:54:39 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:56:57.
 Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:59:31.
 Uchwała Nr XXXIV/222/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. ws. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:01:58.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:01:58
Opublikowane przez: Robert Dzienniak