Wójt Gminy Radków
29 – 135 Radków
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m² z przyległym do lokalu ogródkiem o powierzchni 31,60 m², położonego w Warszawie przy ulicy Krzyżówki 36a, dzielnica Białołęka, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00472551/4 wraz z udziałem 3388/1284078 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oznaczony nr ewidencyjnym 13/2, 14/2 i 15/2, obręb 40611 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wraz z prawem własności do udziału 279209/1284078w lokalu niemieszkalnym - hala garażowa, miejsce postojowe numer 40 na poziomie -1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00468255/8.

1.Oznaczenie geodezyjne nieruchomości:
- udział 3388/1284078 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oznaczony nr. ewidencyjnym 13/2, 14/2 i 15/2, obręb 40611 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wraz z prawem własności do udziału 279209/1284078 w lokalu niemieszkalnym - hala garażowa, miejsce postojowe numer 40 na poziomie -1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00468255/8.

2.Opis nieruchomości lokalowej:
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 33,88 m2 z przyległym do lokalu ogródkiem o powierzchni 31,60 m², wraz z przynależną do tego lokalu halą garażową - miejsce postojowe numer 40 na poziomie -1. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego i składa się z przedpokoju, pokoju dziennego, garderoby, kuchni i łazienki z WC.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XC/2311/2014 z dnia 11.09.2014r., nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3.4.MW - , tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


4.Cena wywoławcza nieruchomości:
244.000,00 zł ( słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych).


5.Obciążenia nieruchomości:
Hipoteka umowna w wysokości 453160,33 złotych, wierzyciel hipoteczny: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, Warszawa,
Ostrzeżenie o toczącej się egzekucji na podstawie wniosku wierzyciela Getin Noble Banku S.A.
Księga Wieczysta WA3M/00472551/4.


6. Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 21,22 i 23 lutego 2018r. w godz. 16°°-18°°, tel. 343541121 lub 609729937


7. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:
osobiście lub za pośrednictwem poczty, w sekretariacie Urzędu Gminy w Radkowie, adres: Urząd Gminy w Radkowie, 29-135 Radków 99, w terminie do 20.03.2018r. do godz. 1530 (za dzień złożenia oferty uważać się będzie datę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Radkowie).

8.Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:
do 20.03.2018r. w Urzędzie Gminy w Radkowie, 29-135 Radków 99, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska I piętro, pok. nr 4 w godz. 730 do 1530 ( od poniedziałku do piątku) oraz na stronie internetowej: bip.gminaradkow.pl (Przetargi).

9.Termin i miejsce części jawnej przetargu:21.03.2018r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Radkowie, 29-135 Radków 99, pokój nr 15.

10.Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia:
12.200,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100 ), płatne w pieniądzu – przelewem do dnia 17.03.2018r., na rachunek Gminy Radków
Nr 06 8525 0002 0040 0400 1313 0016
(za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany rachunek).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2097), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyżej wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

11.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a któremu przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., uiszcza on wysokość wadium na rzecz sprzedającego, w terminie 5 dni od wyznaczonego terminu umowy sprzedaży.

13.Wójtowi Gminy Radków przysługuje prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14.Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów w części jawnej przetargu.

15.Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radkowie, 29-135 Radków 99.
Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie internetowej
- bip.gminaradkow.pl

Wójt Gminy Radków
Stanisław Herej

 

 

Radków, 13.02.2018 r.


Dodatkowe warunki przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Radków, usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Krzyżówki 36a.

I. Przedmiot przetargu
Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 33,88 m2 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z czterech kondygnacji i jest wyposażony w windy. Do lokalu przylega ogródek o powierzchni 31,60 m2. W ramach udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż podziemny, właścicielowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 40.
Standard wykończenia i wyposażenia lokalu uznaje się jako niski. Posadzki przedpokoju, łazienki oraz kuchni wyłożono płytami kamiennymi. Posadzka w garderobie i pokoju dziennym bez wykończenia – wylewka betonowa. Ściany w łazience oraz kuchni częściowo obłożone płytami kamiennymi. W pozostałych pomieszczeniach ściany wykończone tynkiem zatartym na gładko szpachlą gipsową, malowane farbami w kolorze białym. Na ścianach w kuchni, pokoju i garderobie widoczne duże spękania, wymagające naprawy.
Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, domofonową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. W kuchni meble w złym stanie, zdekompletowane, wyposażone w zlewozmywak stalowy bez baterii. W łazience muszla klozetowa i umywalka zamontowana do blatu kamiennego, brak kabiny prysznicowej. Lokal wymaga prac remontowych.
Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w Warszawie przy ul. Krzyżówki 36 a, w południowo – zachodniej części dzielnicy Białołęka, 11 km od centrum miasta. Lokalizacja nieruchomości umożliwia dobrą komunikację z pozostałymi dzielnicami. W okolicy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne m.in. stanowiący drogę krajową nr 61 (ul. Modlińska), która łączy Warszawę z Augustowem, około 2,3 km do drogi ekspresowej nr S8, 800 m do drogi wojewódzkiej nr 801, która łączy Warszawę z Puławami , 2,3 km do drogi wojewódzkiej nr 633, która łączy Żerań z Nieporętem i zalewem Zegrzyńskim. Komunikację z innymi częściami miasta zapewniają linie autobusowe. Nieruchomość posiada dostęp do stacji kolejowej Warszawa Żerań. Otoczenie nieruchomości stanowi nowa oraz stara zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

II. Cena wywoławcza wynosi: 244.000,00 (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych)

III. Tryb i forma przeprowadzenia przetargu:
1). Przetarg odbędzie się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego,
2). W przetargu mogę brać udział osoby fizyczne i prawne, a także osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jej opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.
3). Warunkiem, przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z niniejszymi dodatkowymi warunkami przetargu oraz w terminie złożenie pisemnej oferty i wpłacenia wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w kwocie 12.200,00,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100), płatne w pieniądzu na rachunek Gminy Radków:
Nr 06 8525 0002 0040 0400 1313 0016 (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany rachunek).
4). Pisemne oferty w zamkniętych kopertach mnożna składać do dnia 20.03.2018r. do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radkowie, 29 – 135 Radków 99, pok. 2 lub pocztą ( za dzień złożenia oferty uważać się będzie datę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Radkowie), z dopiskiem „ Przetarg – lokal mieszkalny nr 1 Warszawa ul. Krzyżówki 36a- nie otwierać”.
5). Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz aktualny wypis z właściwego rejestru,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że referent zapoznał się z dodatkowymi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany,
d) oferowaną cenę i sposób zapłaty (cena zaoferowana przez uczestnika przetargu winna być wyższa od ceny wywoławczej),
e) kopię dowodu wpłaty wadium lub w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty, z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku wraz z pisemnym zobowiązaniem do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy,
f) informację, o numerze rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, w przypadku gdy uczestnik nie wygra przetargu lub w przypadku odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
g) informację określającą wysokość nabywanych udziałów w nieruchomości, w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność (wyłączając nabywanie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków),
h) zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 682), w przypadku składania oferty pisemnej przez oferenta pozostającego w związku małżeńskim:
- oświadczenie o obowiązującym ustroju majątkowym małżeńskim,
- oświadczenie określające majątek ( wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie uczestnictwo obojga małżonków w przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wyrażonej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, albo odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
Przedstawiciele osób prawnych , spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, przedkładają odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń w imieniu tych osób ( wspólników).
6). Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U z 2017 r.,poz.2278).
7). Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Radkowie, 29 – 135 Radków 99, w dniu 21.03 .2018r. o godz.1200 w sali nr 15 .
8). Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów; jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
9). W przypadku złożenie równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
10). Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a jeżeli przetarg wygra osoba, której przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., oryginał zaświadczenia lub decyzji jest zwracany po zawarciu umowy notarialnej.
11). Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został wyłoniony jako nabywca przedmiotowej nieruchomości lokalowej, bądź oryginał zaświadczenia lub decyzji w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., podlega zwrotowi jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazanych w ofercie przez oferenta.
12). Kryterium wyboru oferty jest cena – 100 %.
13). Komisja przetargowa dokona wyboru oferty, w której zostanie zaproponowana najwyższa cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
14). Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, lub jeżeli nie wpłynie żadna oferta, albo komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
15). Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów w części jawnej przetargu.
16). Wójt Gminy Radków zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
17). Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przetargu przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości lokalowej; protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
18). organizator przetargu nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności z tytułu zawarcia umowy notarialnej przez osobę wyłonioną jako nabywcę nieruchomości lokalowej, na osobę trzecią.
19).Do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

IV.Termin spisania umowy:
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba ustalona jako nabywca zobowiązuje się do zapłaty oferowanej kwoty za lokal, pomniejszony o kwotę wpłaconego wadium, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Radków, który zostanie podany w protokole z przetargu.
Podstawą zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości lokalowej będzie protokół z przeprowadzonego przetargu, określający warunki zbycia nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości lokalowej.

V. Wydanie nieruchomości lokalowej nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży i udokumentowane zostanie podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.


VI. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości lokalowej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Radków
Stanisław Herej


Radków, 13.02.2018 r.

 BIP Ogłoszenie o przetargu .docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:24:13.
Wyniki przetargu
 wyniki przetargu.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-22 13:58:55.

Zobacz:
 Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m²  .  Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Zapytanie ofertowe  .  Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP .  Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  .  Przetarg Nr 7/2018 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Radków” . 
Data wprowadzenia: 2018-03-22 13:58:55
Opublikowane przez: Robert Dzienniak