Wójt Gminy Radków
ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze:

Podinspektora w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Radkowie
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
- posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
- dobrej znajomości komputera (Unix, Word, Excel, Outlook, Open Office, Internet),
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa samorządowego, Kpa, Kodeksu pracy, ustawy o swobodzie
  działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i operatywność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
- obsługa sekretariatu urzędu,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- sporządzanie sprawozdań i informacji.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- potwierdzone kserokopie świadectw pracy( o ile są w posiadaniu),
- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,
- kwestionariusz osobowy (do pobrania w Urzędzie).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym”
w godz. od 7 30 do 15 30 w terminie do 30.04.2010 r. włącznie.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

/-/ Stanisław Herej
Wójt Gminy


Radków 14.04.2010 r.


 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-04-16 13:02:16.

Zobacz:
 Oferty .   Informacja o wyniku naboru . 
Data wprowadzenia: 2010-04-16 13:02:16
Autor: Wójt Gminy Radków
ObowižEzuje od: 2010-04-14
Opublikowane przez: Robert Dzienniak