bip.gminaradkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gminaradkow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:40:25.
 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Radków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:01:47.
 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Radków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:08:45.
 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2017 r. ws. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2017 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:18:00.
 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2017 r. ws. powołania komisji ds. wybrakowania zniszczonych, uszkodzonych i niewykorzystanych z innych przyczyn druków ścisłego zarachowania - formularzy dowodowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:22:16.
 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 30 stycznia 2017 r. ws. planu kontroli zarządczej w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:37:48.
 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:48:54.
 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:50:57 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:26:24.
 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 8 marca 2017 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie Czasu "W" na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:49:59.
 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 9 marca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:52:45.
 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 15 marca 2017 r. ws. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzetu komputerowego i sieci teleinformatycznej oraz poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:55:29.
 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 16 marca 2017 r. ws. planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:57:04.
 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 31 marca 2017 r. ws. przygotowania gminy Radków w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:58:48.
 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 31 marca 2017 r. ws. określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzoru spisów zdawczo-odbiorczych, i innych środków ewidencji archiwum zakładowego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:01:12.
 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 10 kwietnia 2017 r. ws. wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie stanu Cywilnego zawierających informacje niejawne

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:00:21 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 17/2017 Wójta gminy Radków z dnia 26 kwietnia 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:03:31.
 Zarządzenie 18/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 kwietnia 2017 r. ws. powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Radków w infrastrulturze komunalnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:07:12.
 Zarządzenie 20/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 19 czerwca 2017 r. ws. wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy Radków oraz jednostek organizacyjnych gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:42:18.
 Zarządzenie 21/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 12 lipca 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9.04.2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:47:50.
 Zarządzenie 22/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 27 lipca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:50:20.
 Zarządzenie 23/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 7 sierpnia 2017 r. ws.wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:42:49.
 Zarządzenie 24/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 sierpnia 2017 r. ws. zmiany Zarzadzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:44:52.
 Zarządzenie 25/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 23 sierpnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta gminy Radków z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowościw Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:10:12.
 Zarządzenie 26/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 sierpnia 2017 r. ws.wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:53:36.
 Zarządzenie 27/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 września 2017 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:55:16.
 Zarządzenie 28/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 sierpnia 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego (pogwarancyjnego) robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:57:53.
 Zarządzenie 29/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 4 września 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego (pogwarancyjnego) robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 10:59:18.
 Zarządzenie 30/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 6 września 2017 r. ws. stawek czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w lokalach użytkowych oraz od gruntów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:01:51.
 Zarządzenie 31/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2017 r. ws. udzielenia Pani Halinie Knapik kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie upoważnienia do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:04:06 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:31:18.
 Zarządzenie 33/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2017 r. ws. udzielenia Pani Halinie Knapik kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:08:25.
 Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2017 r. ws. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:46:13.
 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2017 r. ws. upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:47:26.
 Zarządzenie 36/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 26 września 2017 r. ws. wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:14:58.
 Zarządzenie 37/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 września 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:16:35.
 Zarządzenie 38/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 10 października 2017 r. ws. powołania komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:20:58.
 Zarządzenie 39/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 października 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:24:02 | Data modyfikacji: 2017-11-03 11:36:24.
 Zarządzenie 40/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 października 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego zadania "Modernizacja strażnicy OSP Kossów"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-03 11:25:25.
 Zarządzenie 41/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 3 listopada 2017 r. ws. dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:21:26.
 Zarządzenie 42/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 3 listopada 2017 r. ws. upoważnienia pracownika do podpisywania zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:23:16.
 Zarządzenie 43/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 8 listopada 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:30:07.
 Zarządzenie 44/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2017 r. ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:33:30 | Data modyfikacji: 2017-11-23 14:33:55.
 Zarządzenie 45/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2017 r. ws. przyjęcia projektu budżetu gminy Radków na rok 2018

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:37:31 | Data modyfikacji: 2017-11-23 14:50:00.
 Zarządzenie 46/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 14 listopada 2017 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:46:18.
 Zarządzenie 47/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 22 listopada 2017 r. ws. zmiany "Regulaminu dofinansowania przez Gminę Radków usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na obszarze Gminy Radków"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:49:03.
  Zarządzenie 48/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 24 listopada 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:37:13 | Data modyfikacji: 2017-12-18 14:38:02.
  Zarządzenie 49/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 listopada 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:39:09 | Data modyfikacji: 2017-12-18 14:40:31.
 Zarządzenie 50/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 29 listopada 2017 r. ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz materiałów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:41:51.
 Zarządzenie 51/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 grudnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Radków Nr 55/2015 z dnia 3.11.2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:44:03.
 Zarządzenie 52/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 18 grudnia 2017 r. ws. dodatkowego dnia wolnego od pracy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:45:23.
 Zarządzenie 53/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 18 grudnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 01.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:51:05.
 Zarządzenie 54/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 19 grudnia 2017 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:48:44.
 Zarządzenie 55/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 21 grudnia 2017 r. ws. zmiany Regulaminu uzytkowania cmentarza komunalnego w Kossowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:52:18.

Zobacz:
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 rok
   2013
   2012 rok
   2011 r.
   2010 r.
   2009 r.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 08:52:18
Opublikowane przez: Robert Dzienniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gminaradkow.pl