Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy Radków za 2018 rok
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników strona główna 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.


Termin składania dokumentów:
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Kwota dofinansowania:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. W przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


Uwaga:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy Radków o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.
2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Do wniosku należy dołączyć:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku:
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
• Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
• Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
• Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
• Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
• Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jedn. Dz.U.z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.z 2014 r., poz.232);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626);
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r.,Nr 53, poz.311, z późn.zm.);
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .pdf

Kumulacja pomocy de minimis i pomocy innej niż de minimis.pdf

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc

oświadczenie o otrzymaniu pomocy.doc

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.rtf

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 10:36:43 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:41:54, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku