Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia i ogłoszenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Raport o stanie dostępności
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
° Publicznie dostępny wykaz o środowisku
° Obwieszczenia Wójta
° Decyzje
° Postanowienia
° Programy i regulaminy
° Firmy odbierające odpady z terenu Gminy Radków oraz firmy posiadające zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych
° Rejestr działalności regulowanej
° Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
° Miejsce zagospodarowania odpadów
° Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
° Poziom recyklingu
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
° Wniosek o usuwanie azbestu
° Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) strona główna 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Na terenie gminy Radków aktualnie brak jest PSZOK.


Przy Urzędzie Gminy w Radkowie zlokalizowany jest tzw. „gniazdo” wyposażone
w pojemniki do gromadzenia: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła. Miejsce to jest ogólnodostępne (dla osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Radkowie) i otwarte bez ograniczeń czasowych.

Do "gniazda" nie należy przywozić odpadów innych niż w/w np. remontowo-budowlanych.


Odbiorem odpadów z tego miejsca zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa.

 

W dniu 30.09.2016 r. Wójt Gminy Radków zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. we Włoszczowie na utworzenie, prowadzenie
i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Radków. PSZOK mieści się na składowisku odpadów komunalnych „Kępny Ług” na ul. Przedborskiej we Włoszczowie, działki nr ewidencyjny 9002 i 9001/3.
W punkcie tym będą przyjmowane odpady takie jak:

a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
b) odpady zielone,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlano - rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płytki),
i) zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.


Osoby chętne oddać odpady, dostarczają je do PSZOK we własnym zakresie. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w kwartalną opłatę wnoszoną do gminy na podstawie złożonej deklaracji. Chcąc przekazać odpad należy okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Radków. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 14:39:46 Informację zaktualizowano 2020-03-03 12:36:52, wprowadzający: Robert Dzienniak
wersja do druku