Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Radków  www.gminaradkow.pl
Gmina Radków
Dane
Gmina
Komunikaty
Obwieszczenia
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Raport o stanie Gminy
Powszechny Spis Rolny
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Sesje Rady
Protokoły z głosowań
Zarządzenia Wójta
Konsulatacje społeczne
Mienie gminy
Budżet
Interpretacje
Petycje
Informacje o środowisku
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Kontrole
Inne
Realizacja Zadania Publicznego
KARTA DUŻEJ RODZINY
INICJATYWA LOKALNA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Wolne stanowiska pracy
° 2010 r.
- Oferty
- Informacja o wyniku naboru
° 2012
° 2014 r.
° 2016 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Oświadczenia majątkowe
REJESTRY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Wybory samorządowe
Cmentarz Komunalny
Izba Rolnicza
Serwis
Archiwum
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Pobierz
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wolne stanowiska pracy > 2010 r. > Oferty strona główna 

Oferty
Wójt Gminy Radków
ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze:

Podinspektora w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Radkowie
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
- posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
- dobrej znajomości komputera (Unix, Word, Excel, Outlook, Open Office, Internet),
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa samorządowego, Kpa, Kodeksu pracy, ustawy o swobodzie
  działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i operatywność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
- obsługa sekretariatu urzędu,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- sporządzanie sprawozdań i informacji.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- potwierdzone kserokopie świadectw pracy( o ile są w posiadaniu),
- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,
- kwestionariusz osobowy (do pobrania w Urzędzie).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym”
w godz. od 7 30 do 15 30 w terminie do 30.04.2010 r. włącznie.

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

/-/ Stanisław Herej
Wójt Gminy


Radków 14.04.2010 r.


 
Obowiązuje od: 2010-04-14   Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 13:02:16, wprowadzający: Robert Dzienniak, autor: Wójt Gminy Radków

Zobacz:
 Oferty .   Informacja o wyniku naboru . 
wersja do druku